skip to Main Content

Tính năng sao chép được thực hiện tự động, tuy nhiên, bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình:

  • Bạn được biết rõ tất cả các lệnh sao chép
  • Bạn hoàn toàn kiểm soát và can thiệp được vào tất cả các lệnh sao chép.
  • Bạn cũng có quyền đặt lại Stoploss hay Take Profit trên mỗi lệnh sao chép.

  • Bạn có thể đặt lệnh chặn lỗ (Stoploss) cho từng leader mà bạn đang sao chép. Ví dụ bạn dành ra 1000$ để copy từ leader X, bạn có thể đặt chặn lỗ ở 800$ mà không cần quan tâm đến từng lệnh giao dịch chi tiết.
  • Bất cứ lúc nào bạn không thích những giao dịch của người mà bạn đang copy, bạn có thể hủy giao dịch hoặc ngừng sao chép chúng.

Như vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sẽ không bao giờ gặp phải rủi ro quá lớn khi sao chép người khác và bạn có thể sửa đổi các lệnh sao chép, giống hệt như với các lệnh giao dịch truyền thống.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top